Rebalans proračuna v občini Križevci

V občini Križevci so se pričakovani prihodki zmanjšali za skoraj 115 tisoč evrov, pričakovani odhodki pa so se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2011 povečali za skoraj 150 tisoč evrov. Na seji so predstavili še nekatere projekte, ki so tako ali drugače povezani z občino Križevci.

Največje povečanje je na strani prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov, prihodkov od prodaje premoženja občanov, ki so bili nameščeni v domsko oskrbo in so sredstva od prodaje premoženja nakazali na račun občine. Prihodki so višji še zaradi sofinanciranja občanov za izgradnjo kanalizacijskih priključkov ter donatorstva ob občinskem prazniku. Do nižjih prihodkov od pričakovanih pa je prišlo, ker so bile končne vrednosti nekaterih investicij nižje od pričakovanih sredstev iz razpisov. Na tak način se je zmanjšal tudi strošek za te investicije na odhodkovni strani. Gre za obnovo vaško-gasilskih domov in ureditev vaškega jedra Križevci ter izgradnja kanalizacijskega omrežja v Ključarovcih. Med nepričakovanimi stroški, ki so jih vključili v rebalans proračuna za leto 2011, je tudi pokrivanje izgube ljutomerskega zdravstvenega doma. Občina Križevci je namreč med ustanoviteljicami Zdravstvenega doma Ljutomer in je dolžna pokrivati obveznosti investicijskega vzdrževanja in investicij po kriteriju števila prebivalcev.

Tako so na seji še pred sprejemanjem rebalansa proračuna sprejeli sklep, da bodo pokrili izgubo Zdravstvenega doma Ljutomer. Vendar pa so direktorju zdravstvenega doma Tomislavu Nemcu predlagali nekaj možnih virov financiranja, da v prihodnje ne bi ponovno morali zagotavljati denarja za pokrivanje izgube.

Sicer pa so na 8. redni seji sprejeli še predlog, da se Martina Raja imenuje za zastopnika pacientovih pravic za Pomurje. Predlog bo morala potrditi vlada. Na seji se je predstavila tudi Ustanova dr. Ante Trstenjaka, ki je spremenila Statut fundacije. Po novem bodo občine imele možnost postati članice ustanove, tako da bodo plačale članarino. S tem si bodo pridobile pravico do črpanja sredstev iz Trstenjakovega sklada in kandidiranja svojih predstavnikov v organe fundacije.